GDPR
Sösdala 2018-05-20

Bäste Kund

GDPR
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft i hela EU och ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när deras personuppgifter behandlas. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde ytterligare genom stängare krav på hur företaget behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, samt betalningsinformation och om vilka produkter du köper av oss. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

Vad använder vi uppgifterna till?
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av våra produkter och tjänster, för kreditupplysningsändamål, för att hantera eventuella klagomål, garantiärenden och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om dina köpta produkter och tjänster samt i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig.
Rättslig grund: Fullgörande av ingångna avtal

Vi behandlar olika typer av data för att sammanställa statistik för analysbehov.
Rättslig grund: Berättigat intresse

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelser

Hur länge sparar vi era uppgifter?
Om vi inte anger något annat nedan sparar vi de flesta av dina kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de (eller anonymiseras), förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem en längre tid (exempelvis bokföringslagen).

Vi hanterar dina uppgifter säkert
Direkt i samband med att du ingår avtal med oss förser du oss med vissa personuppgifter. När du sedan fortsätter som kund hos oss genereras ytterligare information. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.

Vi på Unos Elektriska vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får ta del av den. Våra anställda har helt eller delvis tillgång till lagrad information från dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad och uppgifter får aldrig lämnas vidare.